با عنوان : تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش حقوق بین­ الملل

عنوان:

تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

و چالش­های حقوقی فراروی آن

(مطالعه موردی پرونده هسته­ای جمهوری اسلامی ایران)

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا بای

استاد مشاور:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده                                                                                                      1

مقدمه                                                                                                       2

اظهار مسئله                                                                                                  3

هدف و کاربرد پژوهش                                                                                    3

پرسش اصلی پژوهش                                                                                      3

فرضیه ها                                                                                                   4

روش پژوهش                                                                                               4

سوابق پژوهش                                                                                               4

جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش                                                                      4

 فصل اول

کلیات و مفاهیم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبحث اول: سازمان ملل متحد و شکل گیری آن                                                       6

گفتار اول: مذاکرات مقدماتی                                                                             6

اعلامیه ملل متحد                                                                                          7

کنفرانس های مسکو و تهران                                                                             7

گفتار دوم: مذاکرات نهایی                                                                                8

کنفرانس دامبارتن، اوکس ویالتا                                                                          8

کنفرانس سانفرانسیسکو                                                                                   9

گفتار سوم: ارکان، اهداف و اصول سازمان ملل متحد                                                  11

فصل دوم

سازمان های بین المللی

گفتار اول: تاریخچه سازمان های بین المللی                                                            15

گفتار دوم: مفهوم سازمان های بین المللی                                                              17

گفتار سوم: ویژگی ها و خصوصیات کلی سازمان های بین المللی                                   20

گفتار چهارم: عضویت در سازمان های بین المللی                                                     23

گفتار پنجم: مصونیت های سازمان های بین المللی                                                    24

گفتار ششم: مزایای سازمان های بین المللی                                                            27

فصل سوم

شورای امنیت

گفتار اول: کلیاتی در مورد شورای امنیت                                                                30

مبحث اول: ترکیب شورای امنیت                                                                        30

مبحث دوم: نحوه رأی گیری در شورای امنیت                                                         32

مبحث سوم : آیین کار شورای امنیت                                                                    34

مبحث چهارم: دستور کار شورای امنیت                                                                 36

مبحث پنجم: ریاست شورای امنیت و اداره امور آن                                                    37

گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای امنیت                                                          38

شورای امنیت در اجرای وظایف اصلی خود به دو طریق اقدام می کند                              42

گفتار سوم: حق وتو                                                                                       44

مبحث اول: تعریف حق وتو                                                                              44

مبحث اول: علل و چگونگی تشکیل و پیدایش حق وتو                                              46

مبحث دوم: طرفداران حق وتو                                                                           48

مبحث سوم: مخالفین حق وتو                                                                            49

گفتار چهارم: آیین کار شورای امنیت                                                                   50

گفتار پنجم: ایران و شورای امنیت                                                                       51

مبحث اول: قضیه اشغال ایران توسط نیروی نظامی اتحاد جماهیر شوروی                          51

مبحث دوم: قضیه ملی کردن صنعت نفت و جزایر سه گانه                                           52

مبحث سوم: اشغال سفارت آمریکا در تهران                                                            53

مبحث چهارم: جنگ عراق علیه ایران و کاربرد سلاح های شیمیایی در عراق علیه ایران           54

فصل چهارم

شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد

گفتار اول: مداخله بشر دوستانه در خقوق بین الملل سنتی                                            57

مبحث اول: تکوین اصل منع توسل به زور                                                              58

مبحث دوم: تحول نظام بین الملل و تأثیر جدید شورای امنیت                                        60

گفتار دوم: بحران عراق                                                                                   61

گفتار سوم: بحران بوسنی – هرزگوین                                                                   65

گفتار چهارم: بحران انسانی در سومالی                                                                  67

گفتار پنجم: بحران کوزوو                                                                                69

گفتار ششم: ترتیبات منطقه ای و منشور ملل متحد                                                     70

گفتار هفتم: ماده 51 منشور ملل متحد و اتحادیه های دفاعی                                          72

فصل پنجم

شورای امنیت و پرونده هسته ای ایران

گفتار اول: مسئله هسته ای                                                                                75

گفتار دوم: مروری بر تاریخچه ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت                      77

گفتار سوم: نگاهی به موضوع هسته ای ایران                                                            79

گفتار چهارم: مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران                84

گفتار پنجم: مطالعه حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت                          88

گفتار ششم: چرا پرونده هسته ای ایران بایستی از شورای امنیت به آژانس بازگردد؟                   91

گفتار هفتم: پیامدهای احتمالی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران                     92

گفتار هشتم: تقابل حاکمیت حقوق بین الملل و صلح بین المللی                                    97

مبحث اول: ارزیابی موضوع ارجاع پرونده به شورای امنیت                                           99

مبحث دوم: مبانی قانونی ارتباط آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت                     100

مبحث سوم: مشروعیت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت                               103

شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در تئوری                                                   105

شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در اقدام                                                     108

مبحث چهارم: تحلیل بیانیه ریاست شورای امنیت                                                      113

نتیجه گیری                                                                                                 116

منابع و مأخذ                                                                                               119

چکیده انگلیسی                                                                                            120

چکیده

با در نظر داشتن اهداف مشترک دول بین المللی درجهت حفظ جهان در برابر جنگ های متعدد و ایجاد جهانی فارغ از­خطر تجاوز،ضرورت ایجاد یک سازمان بین المللی به مقصود­نیل به اهداف خود بیش از­پیش احساس گردد پس در پی ناکامی جامعه ملل در جلوگیری وپیشگری از ایجاد جنگ جهانی دوم قدرت های فاتح جنگ جهانی دوم پس­از نشست­ها و مذاکرات مقدماتی، و تشکیل کنفرانس های متعدد و مراحل مختلف و نهایتا مذاکرات نهایی در 25 ژوئن سال 1945 با اتفاق آراء منشور و سازمان ملل را به وجودآوردند. در راستای تحقق اهداف مشترک ملل متحد که همان حفظ صلح بین المللی می باشد اعضای آن طی مواد 24 تا 26 منشور مسئولیت اولیه صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت که یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد می باشد واگذار نموده­اند. البته شورای امنیت در مسیر انجام وظایف قانوین خود دارای تحولاتی بوده که اجرای وظایف اصلی آن را تحت تأثیر قرار داده می باشد وتأثیرات آن را در مسائلی همچون بحران عراق، بحران بوسنی و هرزگوین، بحران انسانی در سومالی، بحران کوزوو و … را می توان به وضوح نظاره نمود. اقدامات شورای امنیت را در موضوع هسته ایران نیز می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. علی رغم مدیران کل آزانس بین المللی انرژِی اتمی در دوران متعدد مدیریت خودشان صراحتا در خصوص عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس و یا اسناد و مدارکی دال بر عدم صلح آمیز بودن فعالیت هسته ایی ایران به دست نیاوردند و یا هیچ نشانه­ای یا موردی مبنی بر خروج و یا عدم اجرای تعهد ایران از چارچوب ضوابط و قوانین آژانس نظاره ننموده­اند، لیکن ملاحظه می گردد قطعنامه ها و بیانیه های متعددی علیه ایران توسط شورای امنیت تصویب گردید که قطعنامه های متعدد تحریمی علیه ایران نمونه بارز آن می­باشد. در این پایان نامه بدوا در خصوص سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری و وظایف و اختیارات آن تصریح وسپس درخصوص سازمان­های بین المللی ومزایا و مصونیت­های آن و همچنین در خصوص شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد ودر پایان به موضوع پرونده هسته­ای ایران واقدامات شورای امنیت درخصوص آن تصریح شده می باشد.

واژگان کلیدی: سازمان بین المللی، اتفاق آراء، منشور، صلح بین المللی، سازمان ملل متحد،فعالیت هسته­ای ایران، شورای امنیت، آژانس بین المللی­، انرژی اتمی، قطعنامه، تحریم، موضوع هسته­ای ایران

 مقدمه

تاریخ جامعه بشری سرشار از اتفاقات و حوادث مختلفی می باشد که بعضی از آنها پیشرفت­های مادی و معنوی فراوان به ارمغان آورد و بعضی نیز بشریت را به سختی ها و خسارات بسیار مبتلا ساخته می باشد. بدین ترتیب سازمان های بین المللی به عنوان ارگانیسم های بین المللی برای حل معضلات ناشی از روابط بین الملل مددکار دولت ها شدند. بطوریکه درحال حاضر همچون نهاد هایی حقوقی تقریبا در تمام عرصه های روابط بین الملل حضوری فعال یافته اند و مسائل مربوط به صلح و امنیت جهانی و منطقه ای، اقتصادی و تجارت بین المللی، حقوق بشر و تمامی مسائلی که با منافع جامعه بین المللی مرتبط باشد. عموما در چارچوب سازمان های بین المللی تنظیم می گردد. اساسی ترین نیازها و دیرینه ترین آرزوهای بشر برقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می باشد لیکن پیشبرد هدف های صلح بین المللی و رفاه عمومی جهانیان بدون تشکیل نهاد هایی که این اهداف را دنبال کنند میسر نمی باشد.

صرف نظر از ضعف های جامعه ملل نه تنها احساس نیاز به تشکیل اجتماع جدیدی از دولت ها از بین نرفت بلکه دو چندان گردید. پس با این اعتقاد که تنها راه صلح و امنیت بین المللی تشکیل یک سازمان جدید با ساختار جدید مورد نیاز می باشد. دولتهای فاتح جنگ، سازمان ملل متحد را تاسیس کردند.

پس از تشکیل سازمان ملل متحد تحولاتی که در جهان صورت گرفته می باشد، تغییراتی شگرف در نظام داخلی دولت ها و تطبیق مقررات آن ها با قواعد بین المللی به وجودآورده می باشد. علیرغم آثار مثبت تشکیل این سازمان بر جامعه بین المللی، بایستی توجه داشت که این سازمان ضعف ها و ناکامی های بزرگی نیز داشته می باشد که نمونه آن می توان به سیاست دوگانه شورای امنیت در قبال دولت های مختلف، عدم توفیق در برقراری نظم بین المللی اقتصادی، نداشتن ضمانت اجرایی کافی در اجرای قواعد حقوق بین الملل و. . . تصریح نمود.

 اظهار مسئله

یکی از تحولات مهم و اساسی در سازمان ملل و به تبع آن در جامعه جهانی تحول در کارکرد و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل می باشد. بخصوص جنگ سرد منجر به دگرگونی در رفتار شورا نسبت به مسائل جهانی شده می باشد مهمترین وظیفه شورای امنیت حفظ صلح و امنیت جهانی می باشد که در گذشته بصورت تحریم و یا به صورت سخت افزاری و نظامی تعریف شده می باشد و یا در زمینه عملیات های حفظ صلح شاهد یک دگرگونی اساسی هستیم که در نوع خود قابل توجه می باشد. اما بعد از پایان جنگ سرد چرخش اساسی در رفتار شورای امنیت را شاهد هستیم که به نوعی صلاحیت شورا گسترده می گردد و در مسائل حقوقی نیز ورود نموده و اقدام به ایجاد صلح می کند. ایجاد دادگاه های کیفری در یوگسلاوی سابق یکی از مهمترین اقدامات شورای امنیت سازمان ملل می باشد اما در شرایط کنونی ورود شورای امنیت در پرونده هسته ی جمهوری اسلامی قابل توجه می باشد که به دلیل ارتباط آژانس و شورا این پرونده به شورای امنیت ارجاع داده شده می باشد که در پی آن شاهد صدور قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803، 1929، علیه فعالیت های صلح آمیز جمهوری اسلامی هستیم بحث اساسی در این زمینه این می باشد که بر اساس چه مبانی و ادله حقوقی پرونده ایران از سوی آژانس به شورای امنیت ارجاع داده می باشد و اساسا آیا آژانس از چنین حقی برخوردار بوده می باشد و اقدام آژانس دارای مشروعیت می باشد؟ و نکته بعدی این می باشد که بر اساس چه اصول و ادله ای شورای امنیت اقدام به صدور قطعنامه علیه ایران نموده می باشد و به نوعی حقوق ایران در زمینه توسعه را نادیده گرفته می باشد و تکالیفی را نسبت به پیوستن ایران به پروتکل الحاقی را خواستار شده می باشد و آیا این موضوع منطبق با اصول منشور ملل متحد می باشد؟ در هر حال تأثیر آفرینی شورای امنیت در سالهای اخیر افزایش یافته می باشد و به نوعی کارکردهای حقوقی نیز از این نهاد سیاسی سرزده می باشد که بایستی این اقدامات از منظر حقوق بین الملل مورد مطالعه قرار گیرد.

هدف و کاربرد پژوهش

این پژوهش می تواند مورد بهره گیری نهادهایی زیرا وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

پرسش اصلی پژوهش(مسائل پژوهش)

– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی مانند پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟

فرضیه ها

  1. اقدامات شورای امنیت در بعضی موارد منطبق با مبانی حقوقی بین الملل نمی باشد.
  2. شورای امنیت بدون­در نظر گرفتن حاکمیت ملی کشورها اقدام به صدور قطعنامه علیه کشورها نموده می باشد.
  3. شورای امنیت سازمان ملل در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت نمی باشد.

روش پژوهش

با در نظر داشتن کتابخانه ای بودن موضوع آغاز گردآوری منابع و سپس فیش برداری منابع و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات در زمینه موضوع انجام خواهد گردید.

 

سوابق پژوهش

کتب و مقالات زیادی پیرامون موضوع پژوهش منتشر و مباحث مبسوطی در خصوص موضوع پژوهش اظهار نموده اند مانند میتوان به حقوق سازمان های بین المللی دکتر سید قاسم زمانی – سازمانهای بین المللی دکتر رضا موسی زاده – تأثیر و جایگاه شورای امنیت در نظم جدید جهانی آقای سید داوود آقایی – حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای آقای نادر ساعد – تاریخچه انرژی هسته ای در ایران و جهان (مرکز استاد و تاریخ و دیپلماسی) – انرژی اتمی و موازین حقوقی آقای پرویز جدید- پرونده هسته ای ایران آقای سیدحمید هاشمی­وکتب ومقالات دیگری پیرامون پژوهش فوق بعنوان سوابق موجود می باشد.

تعداد صفحه :127

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***