با عنوان : تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پايان نامه جهت دریافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.a)

گرایش فقه و مبانی حقوق

عنوان

تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

در سیاست کیفری اسلام

استاد راهنما

جناب آقاي دكتر مجيدي

استاد مشاور

جناب آقاي دكتر ذوالفقاري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان                     صفحه
چكيده 1
مقدمه 2
الف: اهمیت و ضرورت پژوهش 3
ب: اهداف پژوهش 3
ج: پرسش های پژوهش 3
د: فرضیه های پژوهش 3
و: سازماندهی پژوهش 4
فصل اول

مفاهیم، پیشینه، مراتب و در آمدی برآثار و مبانی شرعی امر به معروف و نهی از منکر

مبحث نخست: مفاهیم ودرآمدی بر پیشينه ی تاریخی
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
5 گفتار اول: واژه شناسی

5 الف: معروف

5 ب: منکر

5 ج: سیاست کیفری

5 د: سیاست جنایی

7 و: حسبه

12 گفتار دوم: پیشينه ی تاريخي

15 الف: در صدر اسلام

15 ب: در عصر خلفای راشدین

16 ج: در دوران بنی امیه وبنی عباس

17 د: در ایران

19 مبحث دوم: مراتب، آثار و درآمدی برمبنای شرعی امر به معروف و نهی از منکر
21 گفتار نخست: مراتب

21 الف: انکار قلبی

22
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
ب: انکار زبانی

23 ج: انکار عملی

24 گفتار دوم: آثار

25 الف: آثار فردی

25 ب: آثار اجتماعی

26 آثار دنيوي امر به معروف و نهي از منكر

27 گفتار سوم : مبنای شرعی

27 الف: در قرآن کریم

28 ب:در روایات

31 ج: در کلام فقها

34 فصل دوم

شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی برکیفیت تاثیرگذاری مبحث نخست: شرايط ومباني حقوقي

36 گفتار نخست: شرایط

36 الف: علم به معروف ونهی ازمنکر

36 ب: استمرار برگناه

37 ج: احتمال تاثیر

37 د : خالی بودن از مفسده

40 گفتار دوم: مبنای حقوقی

41 الف : درسطح قانون اساسی

42 ب: درسیاست­های کلی قضائی

50 ج: درلایحه حفاظت اجتماعی

51 مبحث دوم: کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام

53 گفتارنخست: کیفیت مشارکت مردم

55 الف: الزام وتعهد افراد درمقابل یکدیگر

56 ب: الزام وتعهد افراد درمقابل کل جامعه

58 ج: الزامات درمقابل دولت اسلامی

61 گفتار دوم : کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری

64 الف: گذر از دولت به جامعه مدنی

65 ب: گذر از جرم به پدیده مجرمانه

66 ج: گذر از روشهای سرکوب­گر به تمامی روش ها

67 گفتار سوم: ساير راهکارهای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

69 نتيجه گيري

74 پیشنهادات

77 منابع ومآخذ

84 چکیده انگلیسی

87

چكيده

امربه معروف و نهي ازمنكر، بعنوان يكي از احكام اجتماعي دين مبين اسلام كه بنحو كفايي بر آحاد جامعه واجب گرديده، يكي از جلوه­هاي سياست جنايي مشاركتي اسلام می باشد ومردم مستقيماٌ و از طريق نظارت عمومي و همگاني بر عملكرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعي امر به معروف و نهي از منكر از وي‍ژگي­هاي جامعه دين محور می باشد كه ارتباط عميق و مداوم بين حاكميت و امت را ايجاد نموده می باشد در اين جامعه قوام وثبات نهادهاي اجتماعي، حضور مستمر و مسئوليت­پذير بشر­دين­مدار می باشد كه با مشاركت سلبي وايجابي خود در معاملات اجتماعي به اشاعه معروف و برخورد با منكرات مبادرت مي ورزد ودراين رهگذرازفرسايش­نظام­جلوگيري­مي­نمايد­و­دربرابر­زوال­ارزشهاي انساني،­مقاومتي­بازدارنده ازخود نشان مي­دهد.

مطابق اصل هشتم قانون اساسي­، اجراي اين فريضه را وظيفه همگاني ومتقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته می باشد ، به عبارت ديگر هرمسلماني خودرا پیش روی اعمال ديگران مسئول مي داند و نسبت به تعدي و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهي عكس­العمل نشان مي­دهد­، چنين نظارتي نه تنها خدشه­اي برحقوق و آزادي­هاي ديگران وارد نمي­سازد؛ بلكه موجب آسايش، امنيت و اطمينان خاطر در زندگي فردي و جمعي اشخاص مي گردد.

نكته­ی حائز اهميت اين می باشد كه نقشي كه امربه معروف ونهي ازمنكر درجامعه به عنوان نظارت همگاني برعهده دارد ايجاب مي­كند كه اين تكليف با معيارهاي مشخصي صورت پذيرد و حدود وميزان اين نوع مداخله ومشاركت بنحو دقيق وسنجيده، تعيين و تبيين گردد، چنانچه به اين مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداري،اجتماعی اقتصادی و… حكومت وكشور مي­گردد وبه جاي آن كه باري از دوش نظام عدالت كيفري برداشته گردد، آن را دچار زحمت مي­نمايد، قانون­گذار مي­تواند با اتخاذ سياست جنايي تقنيني سنجيده وباتوجه به قانون اساسي كشور وشرايط زماني ومكاني خاص جامعه خود ، زمينه مشاركت مثبت مردم و نهادهاي اجتماعي را در برنامه هاي پيشگيري از جرم فراهم آورد.

كليد واژگان: 1- امر به معروف  2- نهي ازمنكر  3- سياست كيفري   4- پيشگيري از جرم

مقدمه

بي­ترديد يكي از دلايل عمده ناامني درجامعه، آن دسته از رفتارهايي می باشد­كه درقوانين كيفري در قالب فعل يا ترك فعل جرم انگاري شده اند وپديده مجرمانه­، نشانگر تعارض منافع و عناد ودشمني في مابين فرد وهمنوعانش در جامعه و به تبع آن ظهور عناصر ظلم، تجاوز و فساد از سوي بشر در اجتماع مي باشد كه اين امر بطور طبيعي واكنش جامعه و مديريت آن را در قبال بزهكاري بدنبال داشته می باشد، با ناكارآمدي نظام كيفري و توسل به نهادهاي قهرآميز(پليس و دادگستري) و واكنش سركوب گر(مجازات) در مهار بزهكاري وپيشگيري از وقوع جرم، ضرورت جستجوي پاسخهاي خارج از قلمرو حقوق كيفري مانند پاسخهاي پيشگيرانه در برابر جرم احساس شده می باشد. مراد از پاسخ­هاي پيشگيرانه اقداماتي می باشد كه جنبه كنشي داشته و ماهيتي غير قهرآميز يا در مقام سالم­سازي جامعه براي رفع بحران هاي جرم زا و يا براي بر هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهكاري می باشد واين همان مفهوم سياست جنايي می باشد كه مبارزه عملي فساد و انحراف را ساماندهي مي­كند واين واكنش ممكن می باشد از سوي دولت صورت بگيرد ويا بگونه­اي ديگر از سوي نهادهاي مدني ومردمي به مقابله با بزهكاري بپردازند .

دراين راستا دين مبين اسلام با تشريع فريضه امر به معروف ونهي از منكر مكانيزمي را درجامعه اسلامي بنيان گذاشته كه براساس آن هر مسلماني مكلف می باشد اوضاع جامعه خود را تحت نظر داشته ونسبت به حوادث پيرامــون خود، عكس العمل نشان دهد، اجراي صحيح اين سنت اجتماعي كه ضامن اجراي ساير احكام الهي وسامان يافتن تمامي امور جامعه می باشد در هيچ يك از مكاتب بشري ، چنين برنامه اي ملاحظه نمي گردد­، واين مهم از امتيازات خاص مكتب اسلام می باشد كه علاوه بر تضمين حقوق وآزادي هاي مشروع ملت، موجب پويايي جامعه نيز مي گردد،درغير اين صورت(عدم اجراي صحيح آن ) عاملي تباه كننده براي جامعه خواهد بود.

الف: اهمیت و ضرورت پژوهش     

دين بعنوان اصلي­ترين عامل خودكنترل، افراد را از كج­روي­ها، رفتارهاي ناهنجار و پرخطر دوره نگاه مي­دارد و هرچه جامعه مذهبي­تر باشد، خود كنترلي نيز در بين شهروندان بيشتر به چشم مي­خورد زوال اخلاق و عدم در نظر داشتن دين درجامعه، موجب افزايش وقوع جرم وجنايات و شيوع انواع مفاسد خواهد گردید و اين موضوع در اسلام تحت عنوان دو وظيفه بسيار مهم «امربه معروف ونهي ازمنكر» پيش­بيني شده می باشد .

امر به معروف و نهي از منكر،يكي از اصول عملي و از عظيم ترين فرايض اسلام می باشد. اين مهم در كتب فقهي شيعه،بالاتر و برتر از حد يك واجب معمولي مطرح گشته و در رديف ضروريات دين مبين اسلام ازآن ياد شده می باشد. تاكيدهاي مكرر قرآن كريم، در خصوص امربه معروف و نهي از منكر بيانگر اهميتي می باشد كه اسلام براي سالم سازي محيط اجتماع ومبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده می باشد.
اهميت فريضه امر به معروف و نهي ازمنكر تا بدانجاست كه ساير فرايض و دستورهاي اسلامي در پرتو اجراي آن، بر پا داشته مي‏گردد و جامعه اسلامي محقق مي‏گردد؛ از اين رو هرگاه در جامعه‏اي اين فريضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پياده شدن اين امر خطير احساس مسئوليت نكنند اضمحلال آن جامعه حتمي خواهد بود.

ب: اهداف پژوهش

از آيات وروايات بخوبي بهره گیری مي گردد كه امر به معروف ونهي از منكر از مهمترين و عظيم ترين واجبات الهي می باشد و اجراي دقيق آن موجب تحقق عدالت اجتماعي، تنظيم روابط سياسي، اجتماعي مسلمين، بقاي نظام اسلامي، اصلاح امور اقتصادي، برقراري امنيت در كشور و غيره خواهد گردید و اين در صورتي محقق خواهد شدكه تمام افراد جامعه احساس مسئوليت نموده و وظيفه خودرا نسبت به اين فريضه بخوبي به انجام رسانند .

هدف از اين تحقيق، احياء اين فريضه واجب بصورت صحيح واصولي و ارائه راهكارهايي براي رسيدن به آثار مثبت ناشي از انجام آن بوي‍ژه پيشگيري ازوقوع جرم می باشد، اهم راهكارهاي ارائه شده عبارتنداز:

  • مشخص کردن حدود وضوابط فقهي وحقوقي امر به معروف ونهي از منكر
  • تبيين مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم
  • راهكارهاي عملي جهت قانون مند كردن امر به معروف و نهي از منكر واحياي اين سنت حسنه
  • ضرورت احياء اين فريضه در سازمان ها و تبيين پذيرش و بكارگيري آن بعنوان يك اصل مهم و عملياتي کردن آن در قالب يك ابزار نظارتي فراگير و عمومي كه درعمل باعث حل بسياري از مشكلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزي خواهدشد.

ج: پرسشهای پژوهش

  • 1- كيفيت مشاركت مردم در پيشگيري از جرم در سياست كيفري اسلام چگونه تامين مي گردد؟
  • 2- شرايط اصلي امر به معروف و نهي از منكر در سياست كيفري اسلام كدام می باشد؟

د: فرضیه های پژوهش

هرچند پاسخ به پرسشها و سئوالات مطروحه، در خلال تحقيق بطور مفصل مورد بررسي وتجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت لكن به اختصار بايد گفت:

  • 1- در سياست كيفري اسلام، مشاركت مردم از طريق تعهد افراد پیش روی يكديگر، درمقابل كل جامعه و پیش روی دولت اسلامی در قالب نهاد امر به معروف ونهي از منكر تامين ميگردد.
  • 2- شرايط امر به معروف شامل : علم به معروف، استمرار برگناه، احتمال تاثير و خالي بودن از مفسده مي باشد.

و: سازماندهی پژوهش

اين تحقيق شامل دو فصل مي باشد كه فصل اول آن در قالب دو گفتار در برگيرنده مفاهيم ، پيشينه ، مراتب و درآمدي بر آثار ومباني شرعي مي باشد.

در فصل دوم : در قالب سه گفتار به شرايط ، مباني حقوقي ودرآمدي بر كيفيت تاثيرگذاري امر به معروف ونهي از منكر در پيشگيري از جرم و راهكارهاي گسترش امر به معروف ونهي از منكر در جامعه پرداخته شده می باشد .

در پايان هم ضمن نتیجه گیری ، پیشنهاداتی ارائه گرديده می باشد.

تعداد صفحه :101

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***