با عنوان :  مطالعه میزان ضایعات عمده محصولات باغی استان البرز

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی M.Sc))

گرایش علوم و صنایع غذایی

 عنوان

مطالعه میزان ضایعات عمده محصولات باغی استان البرز و ارائه راهکارهای مناسب به مقصود کاهش آن

 استاد راهنما

دکتر حامد فاطمیان

 استاد مشاور

مهندس عادل میر مجیدی هشتجین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- تعاریف و مفاهیم ضایعات 4
1-3- انواع ضایعات 5
1-3-1- ضایعات کمی 5
1-3-2- ضایعات کیفی 5
1-3-3- ضایعات مستقیم 5
1-3-4- ضایعات غیر مستقیم 5
1-4- ضایعات در ایران 6
1-5- ضرورت و اهمیت تاکید بر ضایعات 6
1-6- مدیریت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی 8
1-7- علل ضایعات محصولات کشاورزی   9
1-7-1- عوامل غیر قابل کنترل برای تولید کننده 9
1-7-2- عوامل قابل کنترل برای تولید کننده 10
1-7-2-1- ضایعات زراعی( کاشت و داشت) 10
1-7-2-1-1- شیوه های بومی و نامناسب کشاورزی 10
1-7-2-1-2- عدم دسترسی به نیروی انسانی لازم 10
1-7-2-1-3- تامین آب (آبیاری) 10
1-7-2-1-4- حاصلخیزی خاک و بهره گیری از کودها 11
1-7-2-1-5- خسارت های فیزیکی و مکانیکی مکانیکی به محصول هنگام عملیات داشت 11
1-7-2-1-6- اعمال کاشت 11
1-7-2-1-7- داروهای کشاورزی 12
1-7-2-1-8- شدت نور 12
1-7-2-1-9- بیماری ها 12
1-7-2-1-10- سایر عوامل 12
1-7-2-2- ضایعات برداشت 13
1-7-2-2-1- زمان برداشت 13
1-7-2-2-2- نحوه برداشت 14
1-7-2-2-3- آسیب مکانیکی در مرحله برداشت 14
1-7-2-2-4- آلودگی های اولیه و ثانویه محصولات 15
1-7-2-2-5- تاخیر زمانی در خروج محصول از باغ 15
1-7-2-2-6- عدم رعایت بهداشت در مرحله برداشت و پس از آن 15
1-7-2-3- ضایعات پس از برداشت 15
1-7-2-3-1- تیمارهای پیش سرمادهی 16
1-7-2-3-2- ضایعات ناشی از عدم درجه بندی و بسته بندی مناسب 16
1-7-2-3-3- ضایعات مکانیکی ناشی از حمل و نقل نامناسب 17
1-7-2-3-3-1- نیروهای وارده بر محصولات کشاورزی در حین حمل ونقل وجابه جایی 18
1-7-2-3-3-2- تاثیر حمل و نقل بر ویژگیهای کیفی محصول تازه 19
1-7-2-3-3-2-1- اثرات حمل و نقل بر ویژگیهای فیزیکی 19
1-7-2-3-3-2-1-1- کوفتگی(صدمه دیدگی) 20
1-7-2-3-3-2-2- اثرات حمل ونقل بر ویژگیهای شیمیایی 20
1-7-2-3-3-2-2-1- افزایش تلفات رطوبت دربافتهای آسیب دیده 22
1-7-2-3-3-2-3- اثرات حمل ونقل برویژگیهای میکروبی 22
1-7-2-3-3-3- عوامل موثر بر مقاومت میوه پیش روی صدمات مکانیکی 22
1-7-2-3-3-3-1- رقم میوه 23
1-7-2-3-3-3-2- ساختار میوه 23
1-7-2-3-3-3-3- بیوشیمی میوه 24
1-7-2-3-3-3-4- رسیدگی میوه 24
1-7-2-3-3-3-5- رطوبت میوه 25
1-7-2-3-3-3-6- دمای میوه 25
1-7-2-3-3-4- آزمونهای بافت 25
1-7-2-3-3-4-1- آزمون بارگذاري فشاري تك‌محوري 25
1-7-2-3-3-4-2- آزمون سوراخ كردن 25
1-7-2-3-3-5- عوامل موثر درایجاد صدمات مکانیکی وارد بر میوه ها 26
1-7-2-3-4- سردخانه، انبارداری و نگهداری نامناسب 27
1-7-2-3-5- ضایعات در میادین میوه و تره بار (عرضه نامناسب محصول): 29
1-7-2-3-6- وجود تاخیرزمانی(مدت انتظار) در اجرای فرآیندهای لازم بر روی محصول از برداشت تا مصرف 30
1-7-2-3-7- ضایعات در مرحله فرآوری 30
1-7-2-3-8- عدم آگاهی از ماهیت محصول 31
1-7-2-3-9- عدم شناخت اقسام و علل بروز فسادهای تهدید کننده سلامت محصول 32
1-7-2-3-10- سایر علل ضایعات 32
1-8- اثرات کنترل ضایعات 32
1-9- معرفی استان البرز 33
1-10- معرفی محصولات 37
1-10-1- گوجه فرنگی 37
1-10-2- سیب 39
1-10-3- هلو و شلیل 41
1-10-4- آلو و گوجه 44
1-10-5- گیلاس 46
1-10-6- گلابی 48
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین
2-1- گوجه فرنگی 51
2-2- سیب 58
2-3- هلو و گیلاس 61
2-4- سایر محصولات 62
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- پرسشنامه 68
3-2- ارزیابی اثرات حمل و نقل و نوع بسته بندی بر ماندگاری گوجه 69
3-2-1- روش انجام آزمایشات 72
3-2-1-1- اندازه گیری تغییرات جرم 72
3-2-1-2- آزمون رنگ 72
3-2-1-3- اندازه گیری بافت 73
3-2-1-4- اندازه گیری pH 73
3-2-1-5- اندازه گیری بریکس 75
3-2-1-6- اندازه گیری اسیدیته 76
3-2-1-7- اندازه گیری فاکتور رسیدگی 77
3-3- واکاوی آماری 77
فصل چهارم: نتایج
4-1- نتایج آماری پرسشنامه 79
4-2- تجزیه و تحلیل ضایعات در قسمت فرآوری 84
4-3- نتایج حاصل از آزمایش ها 85
4-3-1- نتایج حاصل از آزمایشات شیمیایی 87
4-3-1-1- نتایج حاصل از آزمایش pH 87
4-3-1-2- نتایج حاصل از آزمایش اسیدیته 88
4-3-1-3- نتایج حاصل از آزمایش بریکس 89
4-3-1-4- نتایج حاصل از فاکتور رسیدگی 90
4-3-2- نتایج حاصل از آزمایشات فیزیکی 91
4-3-2-1- نتایج حاصل از اندازه گیری جرم 91
4-3-2-2- نتایج حاصل از آزمون رنگ 94
4-3-2-3- نتایج حاصل از آزمون بافت 94
فصل پنجم: نتیجه گیری کلی، راهکارها و پیشنهادات
نتیجه گیری کلی، راهکارها و پیشنهادات 100
منابع 102
پیوست 110
چکیده انگلیسی 112

چکیده

کشاورزی به دلیل تامین غذای جمعیت روز افزون کشور و هم چنین به خاطر علت های اجتماعی سیاسی، رسالت مهمی در توسعه پایدار بر عهده دارد. در حال حاضر ضایعات محصولات کشاورزی به یکی از بحث های چالش بر انگیز در سیاست های اقتصادی کشورها تبدیل شده می باشد و این امر منجر به زیر سوال رفتن امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و اقتصادی در جهان شده می باشد.در این ارتباط یکی از معضلات اصلی بخش کشاورزی در استان البرزبا در نظر داشتن حجم بالای تولید و تامین نیاز سایر استان های همجوار به خصوص استان تهران، ضایعات محصولات باغی می باشد. عوامل ایجاد ضایعات به دو گروه اصلی عوامل غیرقابل کنترل برای تولیدکننده که شامل مواردسیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده وعوامل قابل­کنترل­برای تولید کننده­که شامل­ضایعات زراعی، ضایعات درحین برداشت ومراحل پس ازبرداشت­وفرآوری تامصرف­نهایی، تقسیم­بندی­می­شوند.

در این پژوهش در مرحله نخست با هدف ارزیابی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد ضایعات محصولات عمده باغی استان البرز در مراحل مختلف تولید، برداشت، فناوری های پس از برداشت، فراوری تا مصرف نهایی، با بهره گیری از پرسشنامه از گروهی افراد با در نظر داشتن تأثیر آنان در زنجیره تولید از منظر (تولید کننده بودن یا توزیع کننده، شاغل در بخش فراوری و یا صرفا به عنوان یک مصرف کننده)، درخصوص مفاهیم اولیه و نیز عوامل متعدد و موثر در ایجاد ضایعات در مراحل مختلف زنجیره تولید تا مصرف، سئوالاتی پرسیده گردید. با عنایت به نتایج حاصل از ارزیابی پرسشنامه ای (مرحله اول) و نیز مطالعه نتایج علمی یافته های پیشین، مشخص گردید سه عامل بسته بندی، حمل و نقل و مدت زمان نگهداری در انبار و یا سردخانه در ایجاد ضایعات پس از برداشت بسیار موثر می باشد. به همین دلیل در مرحله دوم این پروژه، به مقصود مطالعه اثرات سه عامل مذکور بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و قابلیت ماندگاری گوجه فرنگی رقم تجاری شیوا، آزمایشاتی شامل اندازه گیری جرم، رنگ، بافت، اسیدیته، بریکس، pH و فاکتور رسیدگی در یک دوره ی زمانی نگهداری بیست روزه در شرایط دمای 1±9 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد، صورت پذیرفت.

نتایج مطالعه­های انجام شده در خلال این پژوهش نشان می­دهد که هریک از تیمارهای اعمال شده شامل بسته­بندی در تعداد لایه ها، حمل و نقل و مدت زمان نگهداری بر ویژگی های کمی و کیفی گوجه فرنگی های نگهداری شده اثر معنی داری داشته می باشد. به گونه کلی عملیات حمل و نقل سبب افت ویژگی های کمی و کیفی نمونه ها شده می باشد. همچنین افت ویژگی های کیفی در خصوص نمونه های بسته بندی شده در سبدهای سه لایه بیشتر به چشم می خورد، زیرا لایه های فوقانی در خلال حمل و نقل بیشترین میزان انرژی ضربه ای را دریافت کرده و به همان نسبت آثار تخریبی در بافت آن ها بیش از لایه های زیرین می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

لذا درنهایت از مجموع مطالعه های بعمل آمده مشخص گردید که با بهره گیری از بسته بندی و شرایط مناسب نگهداری می توان در صورت اعمال حمل و نقل، قابلیت ماندگاری در نمونه ها را حتی در نمونه هایی با بسته بندی سه لایه تا مدت زمان 10 روز در حد مطلوب حفظ نمود.

کلمات کلیدی: ضایعات، حمل و نقل، بسته بندی، محصولات باغی، گوجه فرنگی ، استان البرز

1-1- مقدمه

آن چیز که که تاکنون مهم جلوه می نماید این می باشد که چرا ضایعات مواد غذایی از موضوعات اساسی به شمار می رود؟

ضایعات مواد غذایی چه اهمیتی در سیاست گذاری های اقتصادی دارند؟ به چه نحوی می توان از ضایعات جلوگیری نمود؟

بخش کشاورزی تأثیر مهمی در توسعه کشورها اعمال می کند و در حقیقت رمز استقلال کشوری مثل ایران می باشد. کشاورزی به دلیل تامین غذای جمعیت روز افزون کشور و هم چنین به خاطر علت های اجتماعی سیاسی، رسالت مهمی در توسعه پایدار بر عهده دارد (علی بیگی،1387). علی رغم وجود قابلیت های غیر قابل انکار در بخش کشاورزی، مشکل عمده ساختار کشاورزی فقدان سازماندهی مناسب در مدیریت جامع و عدم ایجاد انگیزه در بهره برداری بهینه و پایدار از منابع می باشد. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی بخش کشاورزی در ایران ضایعات می باشد (شادان، 1384).

ضایعات منابع ارزشمند خدادادی مانند محصولات کشاورزی یکی از مسائل مهم ابتلا به جامعه ما می باشد که به گونه عمده از مصرف بی رویه و غیر منطقی، بی مسئولیتی و بی دقتی، عدم اعتقاد و ناآگاهی افراد دخیل در فرآیند تولید، توزیع و مصرف منابع و محصولات ناشی می گردد.

بخش کشاورزی تأثیر حیاتی در اقتصاد ملی ایران دارد، به طوری که حدود 18 درصد تولید ناخالص ملی، 25 درصد اشتغال، تامین بیش از 85 درصد غذای جامعه، 25 درصد صادرات غیر نفتی و 90 درصد از مواد اولیه مورد مصرف در صنایع غذایی را فراهم می نماید.

طبق آمارFAO سالانه حدود 5/43 درصد محصولات کشاورزی اساسی در کشورهای توسعه نیافته در اثر آفات، بیماری ها، علف های هرز، خشکسالی و در مرحله پس از برداشت از بین می رود. در ایران، بر اساس آخرین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی حدود 16 درصد از محصولات زراعی و حدود 28 درصد از فرآورده های باغی در مراحل مختلف تولید تا مصرف از بین می رود (میرمجیدی و همکاران، 1388).

دولت موظف می باشد به مقصود نهادینه کردن مدیریت، سیاست گذاری، ارزشیابی و هماهنگی مسائل مرتبط با امنیت غذا و تغذیه در کشور، تامین سبد مطلوب غذایی و گسترش سلامت همگانی در کشور و هم چنین کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید تا مصرف اقدامات لازم را به اقدام آورد. همچنین دولت با طرفداری از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مقدار محصولات فرآوری شده را به حداقل 2 برابر وضع موجود افزایش دهد تا زمینه ی برخورداری از سلامت، رفاه و امنیت غذایی در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 فراهم گردد. که در جهت رسیدن به این اهداف، نیاز به کاهش 50 درصدی ضایعات در بخش کشاورزی بایستی فراهم گردد (میرمجیدی و همکاران، 1388).

در حال حاضر ضایعات محصولات کشاورزی به یکی از بحث های چالش بر انگیز در سیاست های اقتصادی کشورها تبدیل شده می باشد و این امر منجر به زیر سوال رفتن امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و اقتصادی در جهان شده می باشد. از طرف دیگر منابع زیادی به دلیل افزایش ضایعات کشاورزی اتلاف شده و زیان های عظیمی به اقتصاد کشورها وارد شده می باشد (شادان، 1384).

در این بین تأثیر مدیریت خیلی پر رنگ می باشد به طوری که مدیریت نامناسب در هنگام کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت ضایعات کمی و کیفی قابل توجهی به بار می آورد.

بر اساس برآوردهای موجود تا سال 2030 بایستی مقدار تولید محصولات غذایی در کشورهای در حال توسعه 70 درصد بیشتر از تولید فعلی آن باشد تا بتواند همگام با جمعیت روبه رشد حرکت نماید و به درستی پاسخگوی نیاز های آن باشد. مقدار تولید جهانی میوه ها و سبزی ها در سال 1993 تا 1995 به ترتیب 489 و 448 میلیون تن بوده می باشد. در سال 1996 مقدار تولید سبزی ها 2/3 درصد و میوه ها 6/1 درصد در سال افزایش نشان داده می باشد. البته این افزایش برای همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه که به دلیل ضعف تکنولوژی توانایی رقابت با کشور های توسعه یافته را ندارند، یکنواخت نبوده می باشد (برآورد FAO، 1992). از سوی دیگر افزایش تولید محصولات کشاورزی با در نظر داشتن شرایط آب و هوایی، محدودیت منابع آبی و نیز محدودیت زمین های دارای پتانسیل تولید کشت های دیم در بسیاری از نقاط جهان امکان پذیر نیست. پس برای تامین مواد غذایی بایستی بهره وری از عوامل تولید به ویژه آب و خاک افزایش و ضایعات مواد غذایی تا حد امکان کاهش یابد (حقوقی، 1377).

به اعتقاد کارشناسان صنایع غذایی کشور، در حدود 25 درصد درآمد نفتی هر ساله در قالب ضایعات محصولات کشاورزی از دست می رود به طوری که بی توجهی به صنایع تبدیلی و تکمیلی موجب شده می باشد که هرسال معادل غذای15 تا 20 میلیون نفر بر اثر ضایعات کشاورزی از بین رود. خاطر نشان می گردد که 80 درصدضایعات­کشاورزی ایران در20 تا30 محصول رخ می­دهدکه عمده آن درمحصولات باغی در مراحل مختلف صورت می­پذیرد از آن­جائی که این گروه از محصولات به دلیل داشتن رطوبت زیاد فساد پذیر هستند در فر آیند پس از برداشت میزان قابل توجهی ضایع می شوند که کاهش و به حداقل رساندن چنین ضایعاتی می­تواند یکی از راههای موثر درتامین غذا برای جامعه به حساب آید(الماسی وهمکاران، 1388).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-2- تعاریف و مفاهیم ضایعات

به کاهش کمیت و کیفیت یک ماده غذایی ضایعات گفته می گردد، طبق تعریف اگر محصولات کشاورزی پس از برداشت به هر دلیلی بدون بهره گیری نامناسب برای بازار فروش باشند، جزء ضایعات تلقی می شوند. با این تعریف تأثیر سیاست های تنظیم بازار در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی اهمیتی دو چندان می یابد.

بر اساس تعریف سازمان خواروبار جهانی( فائو) هرگونه تغییری در کیفیت که منجر به غیر قابل مصرف شدن، عدم دسترسی و عدم ایمنی محصول برای بشر گردد، ضایعات می باشد.

ضایعات مقادیری از یک کالای خاص و کالای مشتق شده از آن می باشد که وارد سبد غذایی خانوار نمی گردد. به تعبیری ضایعات تفاوت تولید بالقوه با مصرف بالفعل می باشد. به تفسیری ضایعات کاستی بهره وری می باشد.

در بعضی موارد مفهوم ضایعات با عملکرد تولید و یا محصولات جانبی درهم آمیخته در صورتی که مفهوم ضایعات صرفا به مرحله برداشت تا مصرف اطلاق می گردد و بعضی کاهش های ناگزیر مانند پسمانده های فرآوری را شامل نمی گردد.

با در نظر داشتن تعاریف ضایعات، مشخص می گردد که در کلیه مراحل تولید، توزیع و مصرف، ضایعات حاصل می گردد. ضایعات در مراحل تولید( کاشت، داشت و برداشت) اکثرا ناشی از عدم بهره گیری بهینه و به موقع از نهاده ها مثل کود، بذر، نیروی انسانی و … می باشد. ضایعات مرحله توزیع در حین بازاریابی رخ می دهد. زیرا با در نظر داشتن عرضه فصلی محصولات کشاورزی تقاضای همیشگی محصولات کشاورزی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، کانال توزیع و بازاریابی مناسبی را می طلب. ضایعات مصرف نیز به فرهنگ مصرف کننده و نوع مصرف بستگی دارد (خوش نظر و کمالی، 1388).

تعداد صفحه :129

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com