با عنوان :  مطالعه میدانی باقیمانده آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل، جنتامایسین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پايان نامه برای دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی کشاورزی علوم وصنایع غذایی

عنوان

مطالعه میدانی باقیمانده آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل، جنتامایسین، استرپتومایسین و فورازولیدون دربافت هاي خوراكي لاشه مرغ های تولیدی استان سمنان

استاد راهنما

دکتر مریم جوکار

استاد مشاور

دکترمرضیه بلندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

آآ فهرست مطالب

عنوان            صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1 – اظهار مسئله. 2

1-2- ضرورت انجام پژوهش 2

1-3- مروری بر دارو درمانی و پیشگیری دارویی در حیوانات.. 3

1-4- داروها وهورمون های مصرفی در حیوانات.. 5

1-4- 1- داروهای کوکسیدیوستاتیک… 6

1-4-2- داروهای تیرئوستاتیک… 6

1-4- 3-داروهای آرام بخش… 6

1-4-4-هورمون ها 7

1-4-5 -آنتی بیوتیک ها 7

1-4- 5-1-انواع آنتی بیوتیک و کاربرد آنها 8

1-4-5-2 -انواع آنتی بیوتیک از نظر میزان سمیت.. 14

1-4- 5-3- اهداف و مکانیسم اقدام آنتی بیوتیک 15

1-5- تاثیر بهره گیری از آنتی بیوتیک ها در دام بر سلامتی . 16

1- 5- 1- فرایند فارماکودینامیک کلرامفنیکل. 17

1- 5- 2- فرایند فارماکوکینیتیک کلرامفنیکل… 18

1- 5 -3 – اثرات توکسیک و جانبی کلرامفنیکل. 18

1-5 -3- 1- مهار برگشت پذیر مغز استخوان. 18

1-5 -3-2- کم خونی آپلاستیک… 18

1-5-3-3- سندروم خاکستری در نوزادان. 19

1-6- زمان قطع دارو. 19

1-7- باقی مانده دارویی.. 21

1-7-.1- میزان دریافت مجاز روزانه. 21

1-7 -2- حداکثر باقی مانده مجاز دارویی.. 21

1-7-3- آثار سوء ناشی از باقیمانده دارویی.. 22

1-7-3- 1- خطرات باقیمانده ها برای مصرف کنندگان. 22

1- 7-3-2- خطرات ایجاد اختلال در فروش محصولات.. 23

1-8- عوامل موثر بر کیفیت گوشت طیور. 24

1-8-1- آلودگی های گوشت طیور. 25

1-9- روش های تشخیص و شناسایی باقیمانده ترکیبات دارویی.. 26

1-9-1- روش های شيميايی.. 26

1-9-2- روش های میکروبیولوژی.. 27

1-9-3- روش های ایمونولوژیکی.. 27

1-10- اهداف پژوهش. 30

فصل دوم: مطالعه منابع

2-1- مطالعه باقیمانده آنتی بیوتیک در گوشت ماکیان. 31

2-2- مطالعه باقیمانده آنتی بیوتیک در گوشت دام 35

2-3- مطالعه باقیمانده آنتی بیوتیک در شیر. 37

2-4- مطالعه باقیمانده آنتی بیوتیک در تخم مرغ… 42

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- روش تعیین باقیمانده آنتی بیوتیک جنتامایسین درنمونه های گوشت مرغ. 44

3-1-1- مواد ووسائل مورد نیاز. 44

3-2- روش کار. 45

3-2-1- آماده سازي نمونه. 45

3-2-2- آماده سازی محلول های موجود در کیت.. 45

3-3- روش تعیین باقیمانده آنتی بیوتیک كلرامفنيكل درنمونه های گوشت مرغ. 46

3-3-1- مواد ووسائل مورد نیاز. 46

3-3-2- روش کار. 47

3-3-2-1- آماده سازي نمونه. 47

3-4- نحوه نمونه برداری.. 49

3-5-مطالعه فرایند انجماد. 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری. 60

5-2- نكات قابل توجه جهت پيشگيري از حضور باقيمانده آنتي بيوتيكي در گوشت.. 60

5-3- پیشنهادات.. 61

فهرست منابع 62

چکیده انگلیسی… 70

چکیده

آنتي بيوتيك ها مانند داروهايي هستند كه به فراواني در حيوانات مزرعه مورد مصرف قرار مي گيرند. از اين داروها علاوه بر درمان، در جهت افزايش رشد نيز بهره گیری مي گردد و به جهت ارتباط اين قضيه با مسائل اقتصادي متاسفانه ميزان مصرف اين مواد بيش از مقادير توصيه شده می باشد. دريافت مداوم آنتي بيوتيك ها در جيره ي غذايي مي تواند از جنبه هاي مختلف، بهداشت عمومي را تهديد كند. ايجاد مقاومت آنتي بيوتيكي و متعاقب آن بروز مشكلات جدي در درمان بيماري ها حساسيت هاي ناشي از مصرف فرآورده هاي دامي حاوي آنتي بيوتيك و از بين رفتن فلور باكتريايي دستگاه گوارش از عوارض بقاياي آنتي بيوتيك در غذاست. كلرامفنيكل آنتي بيوتيك وسيع الطيفي می باشد كه علاوه بر اثرات فوق، سبب تضعيف مغز استخوان و يك نوع كم خوني آپلاستيك كشنده نادر مي گردد. طبق شواهد موجود بنا به طریقه غير قانوني مصرف آنتي بيوتيك کلرامفنیکل و بهره گیری نادرست از جنتامایسین در مزارع، بررسي بقاياي آنها ضروري می باشد. باتوجه به عوارض جدي ناشی از باقیمانده های آنتی بیوتیک در مواد غذایی هدف از انجام اين تحقيق بررسي گوشت مرغ توزيع شده در سطح شهرستانهای سمنان، گرمسار و دامغان از نظر حضور يا عدم حضور باقيمانده آنتي بيوتيك های کلرامفنیکل و جنتامایسین و مطالعه اثر فرایند انجماد برمیزان بقایای آنتی بیوتیک هادر نمونه های آلوده می باشد. اساس كار تحقيق، بهره گیری از دستگاه الايزا ريدر [1]می باشد. از تعداد170 نمونه خام ) ران وسینه مرغ) مورد بررسي درسه شهرستان سمنان، گرمسار و دامغان، 47 نمونه ( معادل 6/27درصد) آلوده به كلرامفنيكل و59 نمونه (معادل 7/34درصد) آلوده به جنتامایسین گزارش شدند که از این تعداد،25 نمونه آلوده به کلرامفنیکل و30 نمونه آلوده به جنتامایسین را به صورت تصادفی انتخاب و به مدت یک هفته تحت تاثیر فرایند انجماد (20- درجه سانتی گراد) قرار داده ونمونه ها مجددا مورد آزمایش قرارداده گردید و نتایج نشان داد که کاهش معنی داری بین میزان بقایای آنتی بیوتیک، قبل و بعد از انجماد هست. خاطر نشان می گردد، در زمان انجام پروژه به دلیل عدم دسترسی به دو کیت آنتی بیوتیک استرپتومایسین و فورازولیدون ، آزمایشات مورد نظر انجام نشد.

واژگان كليدي: آنتي بيوتيك، كلرامفنيكل، جنتامایسین، بقاياي دارويي، گوشت طيور، دستگاه الايزا

مقدمه

1-1.اظهار مسئله

امروزه داروهاي دامي بصورت گسترده در حيوانات مورد مصرف غذا جهت درمان و پيشگيري بهره گیری مي شوند. مصرف اين داروها علاوه بر اثرات درماني مطلوب و يا حتي اثرات سوء جانبي در حيوان مورد معالجه، به صورت غير مستقيم مي تواند بهداشت عمومي جامعه را تحت تاثير خود قرار دهد. آنتي بيوتيكها نيز از اين قاعده مستثني نيستند و مانند داروهايي هستند كه به فراواني در حيوانات مزرعه مورد بهره گیری قرار مي گيرند و از اين داروها علاوه بر درمان در اكثر موارد جهت افزايش رشد بهره گیری مي گردد. از آنجا كه اين مسئله ارتباط تنگاتنگي با جنبه هاي اقتصادي پرورش دارد متاسفانه امروزه مصرف اين مواد بيش از مقادير توصيه شده مي باشد.

دريافت مداوم آنتي بيوتيكها در جيره غذايي مي تواند از جنبه هاي مختلف، بهداشت عمومي را تهديد كند. نظيرايجاد مقاومت آنتي بيوتيكي در بشر، حساسيت هاي ناشي از مصرف فرآورده هاي دامي، از بين رفتن فلور باكتريايي دستگاه گوارش و عواقب پس از آن می باشد. ( ولارد[2]،1994)

كلرامفنيكل داروي وسيع الطيفي می باشد كه علاوه بر اثرات سوء ياد شده سبب تضعیف مغز استخوان و نيز يك نوع كم خوني آپلاستيك كشنده البته نادر مي گردد و مصرف آن در بسياري از كشورها مانند ايران در حيوانات مورد مصرف غذا ممنوع می باشد. (فقیهی، 1372)

1-2.ضرورت انجام پژوهش

بر اساس شواهد بدست آمده از الگوي مصرف دارو بخصوص در صنعت طيور، در بسياري از مرغداريها بصورت غير قانوني از اين آنتي بيوتيك ها بهره گیری مي گردد كه اين امر لزوم بررسي و تعيين مقدار باقيمانده اين آنتي بيوتيكها در گوشت طيور را آشكار مي سازد.

1-3. مروری بر دارو درمانی و پیشگیری دارویی در حیوانات

   دارو[3]ماده اي می باشد كه براي درمان و يا پيشگيري از بيماريهاي بشر و حيوان بكار مي رودو ممکن می باشد ازمنابع مختلفی مانند منابع حیوانی، گیاهی، معدنی و داروهای صناعی تهیه گردد.

  • منابع حيواني، در درمان شناسي داراي اهميت زيادي بوده و معمولا آنها را از غدد و اعضاء مختلف حيوانات بدست مي آورند مانند غده تيروئيد كه از گوسفند بدست آورده و سپس نسوج اضافه و چربي آنرا جدا ساخته و خشك مي نمايند و بصورت قرص در درمان نارسائي غدد تيروئيد در اختيار بيماران قرار مي دهند. هورمون انسولين مثال ديگري از داروهاي ايندسته مي باشد. انسولين را از لوزالمعده حيواناتي نظير گوسفند، خوك و گاو بدست مي آورند كه براي كنترل و درمان بيماري قند بكار مي رود.
  • داروهاي گياهي معمولا از قسمت هاي مختلف گياهان دارويي مانند ريشه، پوست، برگ، گل و دانه تهيه مي شوند. روغن كرچك كه از دانه هاي بيد انجيل استخراج مي گردد بعنوان مسهل مصرف مي گردد.
  • داروهاي معدني شامل املاح فلزات و شبه فلزات مي گردد كه معمولا بصورت اسيدها و بازها و يا املاح بكار مي طریقه مثال اسيد كلروهيدريك رقيق شده را كه يك داروي معدني می باشد در موارد اختلالات هضمي مربوط يه كمبود ترشح اسيد كلروهيدريك معده مصرف مي گردد. سولفات سديم و سولفات منيزيم كه بعنوان ملين و يا مسهل بكار مي طریقه نمونه هاي ديگري از داروهاي معدني هستند.
  • داروهاي صناعي(سينتتيك)، از تركيبات آلي يا معدني و يا مجموعه اي از اين دو هستند كه بطور مصنوعي از تركيب شدن چند عنصر يا مواد مختلف با يكديگردر آزمايشگاهها توسط شيميست تهيه مي گردند. تعدادي زيادي از داروهائي كه امروزه در درمان بيماريها بكار مي طریقه از قبیل كورتيزون، سولفوناميدها، داروهاي ضد انعقاد می باشند.(قفقازی،1370)

مدت هاست مصرف داروهاي مختلف در پرورش گله هاي گوشتي عموميت بسياري يافته می باشد. اين در حالي می باشد كه در موارد زيادي ضرورت كافي براي مصرف دارو وجود ندارد و در موارد بسياري نيز داروي مناسبي انتخاب نمي گردد. مهم ترين عواملي كه در نظر داشتن آنها براي دستيابي به نتيجه مطلوب از مصرف داروها ضروري به شمار مي رود عبارتند از :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف) شناخت كافي از ماهيت ارگانيسم هاي ايجاد كننده بيماري و شرايط لازم براي بروز آنها

ب) آشنايي با سنيني كه بيشترين حساسيت ميزبان نسبت به رخداد بيماري هست.

ج) اطلاع از راههاي صحيح انتخاب داروي مناسب

د) لزوم رعايت غلظت و دوره مصرف دارو

ه) آگاهي از تاثير پذيري داروها از يكديگر و از شرايط

مصرف بي قاعده و غير اصولي انواع مختلف دارو بدون رعايت غلظت و مدت زمان كافي براي تاثير آنها علاوه برهزينه هنگفتي كه بيهوده به هدر مي رود مي تواند عواقب وخيمي نيز براي گله تحت درمان و حتي صنعت طيور و سلامت بشر و محيط زيست به دنبال داشته باشد. ظهور ميكروارگانيسم هاي مقاوم به دارو به شكل جمعيت هاي مناسب را مي توان از بدترين عواقب مصرف نادرست دارو نسبت داد. طبيعتا مصرف دارو مستلزم صرف هزينه بوده و متابوليسم آن در بدن نيز در بسياري از موارد با عوارض مختلفي همراه می باشد.همچنين همانطور كه گفته گردید مصرف دارو به خصوص در مواردي كه به گونه صحيحي مديريت نشود مي تواند ناخواسته شرايط را براي غلبه سويه هاي مقاوم و در دراز مدت شكل گيري جمعيت هاي مقاوم فراهم نمايد. اما با وجود همه اين نقاظ ضعف خيلي از مواقع بهره گیری از دارو ضروري بوده و در كوتاه مدت صرف نظر كردن از آن عملا غير اقتصادي مي باشد. بهره گیری از دارو در پرورش جوجه هاي گوشتي ممكن می باشد با سه هدف اصلي انجام گردد. يكي به مقصود تحريك رشد ديگري با هدف درمان بيماري هايي كه با مصرف دارو بهبود یافته و يا از پيچيده شدن مشكلات ناشي از آنها جلوگيري مي گردد و بالاخره به مقصود پيشگيري از امراضي كه ويژگي هاي لازم جهت به كاربردن دارو با هدف پيشگيري را دارا هستند كاربرد دارد.

براي هدف اول با ايرادات متعددي مواجه بوده و امروزه به دليل فرآوري و عرضه محصولات طبيعي جايگزين، تقريبا منتفي گرديده می باشد اما سودجستن از دارو به مقصود پيشگيري يا درمان برخي بيماري ها كماكان ادامه دارد.

تعداد صفحه :81

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com